Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Radon – Frågor och svar

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Den bildas ständigt och spontant, utan yttre påverkan. Radon sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallpartiklar, så kallade radondöttrar.

Hur farligt är radon?

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. I lungorna sönderfaller radonet, vilket medför att skadlig strålning avges som kan orsaka lungcancer. Även andra organ får en stråldos, men där är risken för skada inte lika stor. Från det att någon utsätts för radon till dess att lungcancer kan påvisas tar det ca: 15-40 år. Flera studier har påvisat sambandet mellan radon i bostäder och lungcancer, men osäkerhet råder ännu om riskens absoluta storlek. Statens strålskyddsinstitut (SSI) uppskattar antalet framtida fall av lungcancer till ca: 500 per år. Bedömningen är säkrare än tidigare tack vare bland annat två svenska radonepidemilogiska undersökningar presenterade 1993 och 2000. Dessa har även fått stöd av flertal undersökningar i Europa och USA. I undersökningarna konstateras bla ett starkt samband av samband mellan rökning och radonbetingad lungcancer. Man räknar med att närmare 90% av dem som drabbas av lungcancer orsakad av radon är rökare.

Varför bör jag mäta?

Den främsta anledningen till att du bör mäta radonhalten är för att få reda på om det finns onödigt höga stråldoser i ditt hus. Andra starka skäl att mäta radonhalten är om ditt hus ligger i ett område där det finns risk för markradon, om ditt hus är byggt mellan åren 1930 och 1957 eller om ditt hus ligger i ett område där det vanligt med hus byggda av blå lättbetong.

När du säljer ett hus vill du kunna visa köparen hur radonhalten är. Är radonhalten hög vill du ha möjligheten att kunna komma överens med säljaren om hur och när den eventuella saneringen skall göras och hur detta skall betalas. Ibland är det så bråttom att man inte hinner mäta innan kontraktet skrivs på. Då kan kontraktet innehålla an klausul som ger köparen rätt att mäta i efterhand. Detta bör i så fall anges hur kostnaden för saneringen ska fördelas om radonhalten är för hög. Detta är extra viktigt, för radon ej räknas som dolt fel.

När du bygger ett hus bör du se till att undvika radonproblem i framtiden. Det kan du göra genom att undersöka hur mycket radon marken avger, eller genom att bygga radon säkert redan från början. Hör med kommunen om det behövs en markradonundersökning. Den skall i så fall göras innan grunden läggs. När huset är färdigt bör man även mäta inomhus. Samma sak gäller också vid större om och tillbyggnader.

När du fått reda på radonhalten, kan det avgöras om det behövs några saneringsåtgärder.

”När

Du bör mäta radonhalten

  • Vid husköp – helst innan du bestämmer dig.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset där du bor ligger i ett område med höga halter av markradon, eller är byggt av blå lättbetong.
  • Om du är orolig eller av andra skäl vill veta radonhalten.
”Hur

Radon är en osynlig gas som inte luktar. Därför är det enda sättet att få reda på radonhalten i ditt hus att mäta den. Att grannarna mätt är inte tillräckligt. Det är mycket vanligt med olika värden i närliggande bostäder eller arbetsplatser. Anledningen till detta är att varje hus är unikt även om de ser likadana ut.

”Under

För att mätningen skall vara tillförlitlig skall den utföras under eldnings säsongen – vanligen 1 oktober till 30 april. Mättiden skall vara minst två månader gärna längre, för att årsmedelvärde ska uppskattas.

”Varför

Varje hus är unikt, men radon förekommer i alla hus mer eller mindre.

Mängden radon i ditt hus beror bland annat på:

  • Markförhållandena
  • Husets konstruktion, grund och läge
  • Husets planlösning
  • Byggnadsmaterialet
  • Ventilationen
  • Hushållets storlek och de boendes levnadsvanor

Tänk på att hus byggda på grus, grov sand eller sprängsten kan ha problem med markradon.

Vad kan man göra åt radonproblem?

En hel del, utan vare sig stora ingrepp eller höga kostnader. Med sakkunnig hjälp kan du i de flesta fall hitta effektiva åtgärder till rimliga priser. Staten bidrar dessutom med ett speciellt radonsaneringsbidrag på 50% av kostnaden, dock högst 15 000 kr. Det är viktigt att tänka på orsaken till radon i ett hus är unik. Därför behöver man undersöka det specifika huset och därefter vid behov sänka värdena med rätt metod.