Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Radon

radonbild

Våra radonkällor

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Den bildas ständigt och spontant utan yttre påverkan. Radon sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallpartiklar, så kallade radondöttrar. I inomhusluften finns därför både radongas och radondöttrar. Våra olika radonkällor kan du se i figuren.

Markradon

Marken är den största och starkaste radonkällan och kan ge halter över 60 000 Bq/m3 i rumsluften. Radonet kommer från radiumhaltigt material i tex berg, morän och grus. Grus och annan porös mark släpper lättare igenom radon än tätare, tex fuktig lera. Är husgrunden otät sugs markradonet in.

Byggradon

Blå lättbetong innehåller uran och kan orsaka radonhalter på över 1000 Bq/m3 i inomhusluft.