Kontakta oss gärna på 019 - 672 13 00 eller skicka ett mail till info@vatt-torrt.nu

Radon i luft och vatten

Radon i luft

Gränsvärden och riktvärden

Halten av radon mäts i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). En becquerel är ett radioaktivt sönderfall per sekund. Det finns gräns och riktvärden för radongashaltens årsmedelvärde. Eftersom man sällan mäter under ett helt år måste halten uppskattas ur en mätning som görs under kortare tid, minst två månader.

Miljö och hälsoskyddsnämnden, och i vissa fall Arbetsmiljöverket, kan vid olägenhet för människors hälsa kräva att byggnaden saneras på ägarens bekostnad. Särskilda regler gäller för gruvor och andra arbetsplatser under jord där bergarbete bedrivs.

 • 200 Bq/m3 Riktvärde för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
 • 200 Bq/m3 Gränsvärde för högsta radonhalt i nya byggnader.
 • 400 Bq/m3 Gränsvärde för högsta radonhalt på arbetsplatser.

Radon i vatten

Idag anser Statens strålskyddsinstitut (SSI) att den största hälsorisken med radon i vatten är att radonet avgår till inomhusluften. Som en grov uppskattning brukar man säga att en radonhalt i vattnet på 1000 Bq/l ger ett tillskott på 100 Bq/m3 till inomhusluften. Socialstyrelsen rekommenderar att radon i dricksvatten bör åtgärdas om halten överstiger 1000 Bq/l.

Radon från vatten kan tillsammans med radon från marken och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Radonhalter på mer än 500 Bq/l förekommer så gott som uteslutande i vattenfrån bergborrande brunnar samt i vatten som tas från kallkällor och grävda brunnar till vilka vatten rinner genom sprickor i berget.

Gränsvärden

Gränsvärden för vattenverk där vattnet används för offentliga eller kommersiella syften samt för vattenverk som tillhandahåller mer än 10m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.

 • Över 100 Bq/l – Tjänligt med hälsomässig anmärkning
  Radon förekommer naturligt i grundvatten. Höga halter finns främst i vatten från bergsborrade brunnar. Ytvatten innehåller endast låga halter av radon.
 • 200 Bq/m3
  Gränsvärde för högsta radonhalt i nya byggnader.
 • Över 1000 Bq/l – Otjänligt 
  Ökad risk för hälsoeffekter. Vattnet bör ej användas till dryck eller livsmedelhantering.

Riktvärden

Riktvärden för dricksvatten från vattenverk och enskilda dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer färre än 50 personer. Dessa allmänna råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar:

Som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn.

Som försörjer färre än 50 personer, såvida vattnet tillhandahålls eller används som en del av kommersiellt eller offentlig verksamhet.

 • Över 1000 Bq/l – Otjänligt
  Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör ej användas till dryck eller livsmedelhantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, tex vid duschning.